Idé- og konceptudvikling

Når vi arbejder med idéudvikling adskiller vi det i 4 forskellige faser: Vi skaber idéen, vurderer idéen, forbedrer idéen og beskriver idéen. På den måde skaber vi overblik og konstant mulighed for videreudvikling.

”Verden bevæger sig så hurtigt i dag, at den, der siger, at noget ikke kan lade sig gøre, som regel bliver afbrudt af en, der gør det.”

"At være kreativ, tænke nyt og originalt er det mest uvurderlige aktiv i innovationssamfundet"

Konceptudvikling

Idé- og konceptudvikling

Ved Rodkjær ligger vi inde med et kæmpe aktiv - vores idérigdom. Succes kræver mere end blot teknologiske, menneskelige og teoretiske ressourcer. Det kræver først og fremmest idéen og evnen til at skabe. Dette evner vi.
Idéer opstår ikke ud af ingenting, de opstår ved fælles inspiration og ved at fremme kreative processer og relationer.
Vi oplever, at idéerne og kreativiteten er vores væsentligste differentieringsgrundlag samtidig med, at det er idéerne kunderne køber og videresælger enten direkte eller indirekte til sine medarbejdere eller egne kunder.

I Rodkjær Art ligger vi inde med en idébank, hvori vi indsætter idéer, som ikke bruges for senere at kunne hæve dem igen. Banken er uudtømmelig. Her ligger et hav af brillante idéer og koncepter og bare venter på at blive brugt.

Med ét ben plantet i et stærkt teoretisk fundament, et andet ben plantet i mange års erfaring fra reklamebranchen og et tredje ben, der bærer utrolig meget praktisk erfaring, er vi stærke på idé- og konceptudvikling.
- Intet er umuligt – man kan godt have tre ben!

Der er mange måder at gribe et projekt an på. Først og fremmest er det vigtigt, at kunden har gjort sig klart, hvilket image, hvilken strategi og hvilken økonomi der er omdrejningspunktet for en opgave. Hvis kunden har gjort sig disse overvejelser, kan vi arbejde resultatorienteret med at udvikle idéer og koncepter.

For Rodkjærs vedkommende er det et spørgsmål om at få de rigtige idéer og omsætte dem til noget målbart. I sidste ende skal produktet af vores idé eller konceptudvikling oftest kunne omsættes til noget salgbart – flere kunder i storcentrene, mere salg for fotograferne, større værdi for medarbejderne.

Ved Rodkjær er den første proces altid idé- og konceptudviklingen, da denne skal danne grundlag for arbejdet i de øvrige processer – planlægning, afvikling mm.

Syn for en større sammenhæng
Ved Rodkjær er vi opmærksomme på hvilke forandringer, der opstår i samfundet. På den måde tilpasser vi vores idégrundlag efter kundernes behov. Innovation er et synonym for fornyelse. Og for at skabe fornyelse må man i høj grad komme på nye idéer. Vi deltager i førende kurser og trend-seminarer med fokus på design, mode og tendenser generelt.

Eksempel på konceptudvikling i praksis

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan konceptudviklingen omsættes til praksis.

En kunde ønskede fire store tema-barer i Bella Center med de fire filmtemaer tegnefilm, gys, science fiction og kærlighed. Vi udarbejdede koncepterne og lavede koncepttegninger, og vi var på lokationen og opsatte og dekorerede barerne i praksis.

Nedenfor ses både koncepttegninger og det faktiske resultatet.

Idé- og konceptudviklingens 4 faser

Når vi arbejder med idéudvikling adskiller vi det i 4 forskellige faser, der skal være med til at skabe overblik og muligheder for videreudvikling. Disse 4 faser er illustreret ovenfor.

Først skaber vi idéer, hvilket vil sige, at det er den del af processen, hvor vi bevidst søger efter at finde nye idéer og koncepter.
Herefter vurderer vi idéerne. Derudfra vælger vi de bedste ud til en videreudvikling.
3. fase behandler idéforbedring, og her videreudvikler vi ud fra de idéer og koncepter, vi specifikt har valgt at arbejde videre med.
I sidste fase handler det om at beskrive og gennemføre idéerne. Dette vil oftest foregå i samarbejde med kunden.

Fordelen for os ved at arbejde med disse 4 faser er, at vi klart kan opstille delmål efter de enkelte faser, så vi hele tiden skaber overskuelighed for den næste fase.

I det følgende afsnit uddybes de enkelte faser.

Idé- og konceptskabelse
Inden vi begynder at idé- og konceptudvikle, stiller vi os selv to fokusspørgsmål, som skal vejlede gennem hele processen. Disse spørgsmål er:
1. Hvilke behov skal vores idéer dække hos kunden?
2. Hvilke spørgsmål skal stilles for at løfte disse behov?

Idé- og konceptvurdering
Når vi har gennemført idéskabelsesfasen og er fuldstændig udtømt for idéer under det pågældende emne, er det blevet tid til at vurdere idéerne for at se, hvilke idéer vi eventuelt kan arbejde videre med. Her er det altså et spørgsmål om at tage de første og vigtige beslutninger. Dette gøres ofte i samarbejde med kunden.

Det mest væsentlige i fasen for idévurdering er, hvorvidt vi kan relatere idéerne til den event, de skal indgå i. Her vurderer vi tid, økonomi, praktik, teknologi, kunden, markedet og evt. samfundet.

Idé- og konceptforbedring
Den tredje fase er idéforbedringsfasen, hvor vi kan begynde at forbedre de valgte idéer. Man kan let have en tilbøjelighed til at springe over denne fase, idet man jo allerede har udvalgt idéerne. Men idéer har altid godt af at blive udfordret, vendt og drejet.
Fordelen ved idéforbedring er, at vi derved kan opnå endnu bedre resultater med endnu bedre idéer. Der vil højst sandsynligt altid være et eller andet aspekt af en idé eller et koncept, hvor der er en lille svaghed. Det vil vi gerne undgå.

Idé- og konceptbeskrivelse
Vi er nu nået til den sidste fase, hvor idéerne skal beskrives. Formålet med denne fase er, at gøre processen for gennemførelsen af idéerne og koncepterne lettere og mere overskuelig. Formålet er selvfølgelig også, at det skal beskrives for kunden, da det jo i sidste ende er kunden, der bestemmer, om idéerne kan bruges. Beskrivelsen vil foruden idéerne og det egentlige tilbud indeholde de nødvendige tidsplaner og budgetter for gennemførelsen af eventen.

Af og til fremstiller vi idéen eller konceptet gennem et idé- og koncept-statement. Et idé- og koncept-statement er et udmærket værktøj til at overskueliggøre og afslutte den idébeskrivende fase.

Konceptbeskrivelse

Titel:
Dato:
Til: Kunden
Fra: Rodkjær
Type af job: (eksempelvis specialfremstilling af prop)

1. Formål med idéerne: (Formålet skal vise retningen)
2. Indholdet i idéerne og deres gennemførelse:
3. Hvem får glæde af idéerne?: (kundens output)
4. Projektledelse: (Rodkjær + projektlederens navn)
5. Deltagere/aktører i idéens gennemførelse: (Rodkjær, kunde og leverandører)
6. Tidsramme: (Her kan man ved større projekter med fordel opstille en konkret tidsplan)
7. Budgetramme: (oplyses af kunden)
8. Målbeskrivelse: (skal vise mål – måske med udgangspunkt i en tilfredshedsundersøgelse eller evaluering)

"En idé er produktet af en kreativ proces, hvor kreativiteten er evnen til at tænke i nye baner og skifte tankemønstre."

"Kunsten er ikke at få en idé. Enhver kan med lethed få to. Kunsten er mellem to eller flere ganske almindelige hverdagsideer at se, hvilken en der er go’."

Solbjerg Hedevej 31
8355 Solbjerg
Telefon 8748 0100
info|rodkjaer.dk